Mental Illness 2023 – 6 languages

630,00 

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAISE
MAGYAR
普通話 (MANDARIN)
TÜRK

What if what you think is insane about you, is the sanity that our world requires? 

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAISE
MAGYAR
普通話 (MANDARIN)
TÜRK

ENGLISH

Mental Illness? Anxiety, depression, ADHD, OCD, Autism.. What is it and how can you use it as a resource?

What if what you think is insane about you, is the sanity that our world requires? 

Labels and diagnoses are an attempt to make sense of people’s difference. What invites true change? Understanding someone or empowering them to acknowledge their difference and giving them tools to use their difference to create their lives?

In my work with thousands of people worldwide over the past 15 years, it has been very clear that everyone of us sees the world in a very unique way and knows what is possible. Most have not been encouraged to see that unique perspective as a gift. They have learned to make themselves wrong and trying to become more normal. Forcing yourself to be normal is not a kindness to yourself and it it is not a kindness for the world. Your difference is what inspires the world to something greater.

What are these so called diagnoses? What capacities are behind them? How can you use them as a resource?

Welcome to a new paradigm on what is called mental illness! Welcome to Pragmatic Psychology!

3 calls. This product is in mp3 format.

DEUTSCH

Psychische Krankheit? Angstzustände, Depressionen, ADHS, OCD, Autismus. Was ist das und wie kannst du es als Ressource verwenden?

Wie wäre es, wenn das, was du an dir für verrückt hältst, die Vernunft ist, die unsere Welt braucht?

Etiketten und Diagnosen sind ein Versuch, den Unterschied zwischen den Menschen zu erklären. Was lädt zu echter Veränderung ein? Jemanden zu verstehen oder ihn zu befähigen, seine Andersartigkeit anzuerkennen und ihm Werkzeuge an die Hand zu geben, um seine Andersartigkeit zur Gestaltung seines Lebens zu nutzen?

In meiner Arbeit mit Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt in den letzten 15 Jahren ist mir klar geworden, dass jeder von uns die Welt auf seine ganz eigene Weise sieht und weiß, was möglich ist. Die meisten sind nicht dazu ermutigt worden, diese einzigartige Perspektive als Geschenk zu sehen. Sie haben gelernt, sich falsch zu machen und zu versuchen, normaler zu werden. Sich selbst zu zwingen, normal zu sein, ist nicht gut für dich und auch nicht gut für die Welt. Deine Andersartigkeit ist es, die die Welt zu etwas Größerem inspiriert.

Was sind diese so genannten Diagnosen? Welche Fähigkeiten stecken hinter ihnen? Wie kannst du sie als Ressource nutzen?

Willkommen zu einem neuen Paradigma über das, was man Geisteskrankheit nennt! Willkommen bei der Pragmatischen Psychologie!

3 Calls. Dieses Produkt ist im MP3-Format.

FRANÇAISE

Maladie mentale ? Anxiété, dépression, TDAH, TOC, autisme…Qu’est-ce que c’est et comment peux-tu l’utiliser comme une ressource ?

Et si ce que tu vois comme folie chez toi est la sanité que notre monde requiert ?

Les étiquettes et les diagnostics sont une tentative de donner du sens aux différences des gens. Qu’est-ce qui invite le vrai changement ? Comprendre quelqu’un ou l’empuissancer à reconnaître sa différence et lui donner des outils pour utiliser sa différence pour créer sa vie ?

Dans mon travail avec des milliers de personnes dans le monde durant ces 15 dernières années, il a été très clair que chacun d’entre nous voit le monde d’une manière très unique et sait ce qui est possible. La plupart n’ont pas été encouragés à voir cette perpective unique comme un cadeau. Ils ont appris à se donner tort et à essayer de devenir plus normaux. Te forcer à être normal n’est pas une gentillesse envers toi-même ni une gentillesse pour le monde. Ta différence est ce qui inspire le monde à quelque chose de plus grand.

Quels sont ces sois-disant diagnostics ? Quelles capacités sont là-derrière ? Comment peux-tu les utiliser comme une ressource ?

Bienvenue à un nouveau paradigme sur ce qui est appelé la maladie mentale !

Bienvenue à la Psychologie Pragmatique !

3 appels. Ce produit est en format mp3.

MAGYAR

Mentális betegség? Szorongás, depresszió, ADHD, OCD, autizmus… Mi az és hogyan használhatod erőforrásként?

Mi van akkor, ha amit őrültségnek gondolsz magadról, az a józanság, amire világunknak szüksége van?

A címkék és diagnózisok egy kísérlet arra, hogy értelmet adjunk az emberek különbözőségének. Mi hívja meg az igazi változást? Megérteni valakit, vagy képessé tenni őt arra, hogy felismerje másságát, és eszközöket adni neki, hogy a másságát az élete teremtésére használja?

Az elmúlt 15 évben világszerte több ezer emberrel végzett munkám során világossá vált, hogy mindannyian nagyon egyedi módon látjuk a világot, és tudjuk, mi a lehetséges. A legtöbbünket nem bátorítottak arra, hogy ezt az egyedi látásmódot ajándéknak tekintsük. Megtanultuk magunkat rosszá tenni, és megpróbáltunk normálisabbá válni. Ha arra kényszerítjük magunkat, hogy normálisak legyünk, az nem kedvesség önmagunkkal szemben, és nem kedvesség a világgal szemben sem. A másságod az, ami a világot valami nagyszerűbbre inspirálja.

Mik ezek az úgynevezett diagnózisok? Milyen képességek állnak mögöttük? Hogyan használhatod őket erőforrásként?

Üdvözlünk egy új paradigmában arról, amit mentális betegségnek nevezünk! Üdv a Pragmatikus Pszichológiában!

Ez a termék mp3 formátumú.

普通話 (MANDARIN)

精神疾病 焦慮、憂鬱、注意力缺失過動、強迫症、自閉症 這是什麼?你可以怎麼將它當成資源來運用? 要是你以為你發瘋的地方,正是我們這世界需要的清醒呢? 標籤和診斷,企圖解釋清楚人們的不同之處。 什麼邀請真正的改變呢? 是了解某人,還是賦能給人們讓他們去承認他們的不同,並且給他們工具去使用,讓他們的不同去創造他們的人生? 過去超過15年,在我和全世界幾千人工作以來,很清楚,所有的我們是以非常獨特的方式來看待世界,並且知道什麼是可能的。 大部分的人,不曾被鼓勵把以獨特的方式看世界當成一份禮物。他們學會了,把自己視為錯誤,並且試著成為更正常普通。強迫自己變得正常,不是對自己的善意,也不是對世界的善意。 正是你的不同之處,啟發世界成為更偉大 什麼是這些所謂的『診斷』呢?它們的背後有著什麼樣的能力呢?你可以怎麼使用它們作為資源來運用呢? 歡迎到新的思維關於所謂的『精神疾病』! 歡迎來到 實用心理學! 三堂課 本產品是mp3檔案

TÜRK

Zihinsel hastalık? Anksiyete, depresyon, DEHB, OKB, Otizm.. Nedir ve bunu nasıl kaynak olarak kullanabilirsiniz?

Ya eğer sizin kendiniz hakkında delice olduğunu düşündüğünüz şey, dünyamızın gereksinim duyduğu akıl sağlığı ise?

Etiketler ve tanılar kişilerin farklılıklarını anlamlandırma çabasıdır. Gerçek değişimi davet eden şey nedir? Birini anlamak mı yoksa farklılıklarını fark ederek kabul etmeleri için onları güçlendirmek ve onlara farklılıklarını hayatlarını yaratmaları için kullanmaları için onlara araçlar vermek mi?

Son 15 yılda dünya çapında binlerce kişiyle yaptığım çalışmalarda, herbirimizin dünyayı çok benzersiz bir şekilde gördüğümüzü ve neyin mümkün olduğunu bildiğimizi çok açık bir şekilde gördüm. Çoğu kişi bu benzersiz bakış açısını bir hediye olarak görmesi için teşvik edilmedi. Kendilerini yanlış yapmayı ve daha normal olmaya çalışmayı öğrendiler. Kendinizi normal olmaya zorlamak ne kendinize bir nezakettir ne de dünya için bir nezakettir. Dünyaya daha büyük bir şey için ilham veren şey sizin farklılığınızdır.

Bu sözde tanılar nelerdir? Arkalarında hangi kapasiteler vardır? Onları bir kaynak olarak nasıl kullanabilirsiniz?

Zihinsel  hastalık denen şeyle ilgili yeni bir paradigmaya hoş geldiniz! Pragmatik Psikolojiye hoş geldiniz!

3 konferans.

Bu ürün mp3 formatındadır.